Vejsystemet i boligområdet er indrettet som lege- og opholdsområde, der gennem sin udformning muliggør anvendelse af færdselslovens §40.

Dette indebærer at reglerne i færdselsloven fraviges:

  • Den kørende og gående trafik færdes således på samme areal, men på de gåendes betingelser.
  • Hastigheden er max 15 km/t !
  • Kørsel skal foregå under størst mulig agtpågivenhed og hensyntagen til de aktiviteter, der i øvrigt finder sted.

(5.4) Kørende og gående adgang fra de enkelte ejendomme til Møllebækvej og Stamvejen mod øst (Mellemmarksvej) må ikke finde sted.

(8.4) Hegn mod veje, stier, torve og øvrige ubebyggede arealer skal etableres som levende hegn og højden må ikke overstige 1,8 m. Hegnet skal plantes helt på egen grund, dvs. mindst 40 cm. bag skillelinjen.

Mod opholds- og legeområder kan hegnet erstattes af en anden form for afgrænsning eller helt udelades under forudsætning af byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

(8.7) Campingvogne samt større både må ikke placeres udendørs.

(9.1) Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde indenfor lokalplanens område.

Pligten til medlemskab gælder dog ikke Køge kommune som grundejer.